2023 Class 1A-2A-3A-4A Baseball Bracket

 

Reg. 1, #1

 

 

 

 

Reg. 3, #4

 

 

 

 

 

 

Reg. 4, #2

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 2, #3

 

 

 

 

 

 

Reg. 3, #1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 1, #4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 2, #2

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 4, #3

 

 

 

 

 

 

Reg. 4, #1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 2, #4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 1, #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 3, #3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 2, #1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 4, #4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 3, #2

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 1, #3

 

 

 

 

 

 

Reg. 5, #1

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 7, #4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 8, #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 6, #3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 7, #1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 5, #4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 6, #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 8, #3

 

 

 

 

 

 

Reg. 8, #1

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 6, #4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 5, #2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 7, #3

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 6, #1

 

 

 

 

 

 

 

Reg. 8, #4

 

 

 

 

 

 

Reg. 7, #2

 

 

 

 

Reg. 5, #3

 

 

 

Check Also

Baseball playoff home team instructions

2023-24 Baseball Tournament Information When two teams from the same region meet in the playoffs, …